Mình rất kết truyện này,mong nhóm dịch tiếp tục dịch bộ tạo hóa chi môn