ad drop bộ này rồi à? dịch không hết đọc tốn điểm quá